Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Rodzinna piecza zastępcza

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Jest to przejściowa forma sprawowania opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności, chyba że wcześniej powróci ono do rodziny naturalnej bądź zostanie przysposobione.

Formy pieczy zastępczej:

FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ   CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIE FINANSOWE
(miesięcznie, obligatoryjne)
RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA   Tworzone są przez osoby będące wstępnymi dziecka (babcie, dziadków) oraz pełnoletnie rodzeństwo. Nie ma obowiązku odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. *899,00 zł,

RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA   Tworzone są przez ciocie, wujków, a także przez osoby zupełnie obce dla dziecka, które mają gotowość zapewnienia opieki dziecku. Kandydaci są zobowiązani do odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. *1 361,00 zł,

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA,   Osoby obce, bądź ciocie, wujkowie sprawujący opiekę nad dziećmi. Kandydaci są zobowiązani do odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. *1 361,00 zł,
wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastepczej
PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Osoby mogące przyjąć do siebie dzieci
z interwencji. Opiekę nad nimi sprawują do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka, czyli do momentu adopcji, powrotu do rodziców biologicznych, bądź umieszczenia w innych formach pieczy zastępczych. Dzieci w pogotowiach przebywają od 4 do 8 miesięcy.
*1 361,00 zł,

*wynagrodzenie za wykonywaną pracę
SPECJALISTYCZNA RODZINA ZASTĘPCZA Zawodowa rodzina zastępcza, która sprawuje opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności bądź dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
* 1 361,00 zł,

*wynagrodzenie za wykonywaną pracę

W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dodatkowo rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek nie niższy niż 274,00 złmiesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.

Rodzina zastępcza może otrzymać środki finansowe na świadczenia fakultatywne wynikające
z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Do każdego wniosku prosimy o dołączenie Klauzuli RODO

plik w formacie PDF

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

plik w formacie PDF

 Oświadczenie o dacie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

plik w formacie PDF

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka

plik w formacie PDF

Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

plik w formacie PDF

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

plik w formacie PDF

Wniosek o przyznanie świadczenia/środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego

plik w formacie PDF

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

plik w formacie PDF

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych

plik w formacie PDF

Wniosek o zatrudnienie w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status