Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Usamodzielniani wychowankowie

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie

Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu:

  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia

Zapewnia się również pomoc prawną i psychologiczną.

Wysokość pomocy pieniężnej dla osoby usamodzielnianej:

RODZAJ POMOCY   CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIE FINANSOWE

Pomoc na kontynuowanie nauki   Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem nauczania, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. 681,00 zł
Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. 4 486,00 zł w przypadku wychowanka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej przez okres co najmniej 3 lat.
w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: 8 968,00 zł jeżeli wychowanek przebywał w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
4 486,00 zł  jeżeli wychowanek przebywał w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat;
2 244,00 zł  jeżeli wychowanek przebywał w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
Pomoc na zagospodarowanie   Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. 2 039,00 zł lub 4 077,00 zł w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

plik w formacie PDF

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

plik w formacie PDFIndywidualny program usamodzielnienia osoby usamodzielnianej – placówki opiekuńczo-wychowawcze

plik w formacie PDF

Indywidualny program usamodzielnienia osoby usamodzielnianej – rodziny zastępcze

plik w formacie PDF

Wyznaczenie innego opiekuna usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Opinia opiekuna usamodzielnienia dotycząca wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej z tytułu usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Opinia opiekuna usamodzielnienia dotycząca wniosku o udzielenie pomocy na zagospodarowanie z tytułu usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji opiekuna usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Oświadczenie wychowanka o pozostaniu w rodzinie zastępczej

plik w formacie PDF

Oświadczenie wychowanka o przejściu na kontynuację nauki

plik w formacie PDF

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuacje nauki

plik w formacie PDF

Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej z tytułu usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie z tytułu usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Wybór opiekuna usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia

plik w formacie PDF

Zgoda opiekuna o pozostaniu w rodzinie zastępczej

plik w formacie PDF

Zgoda opiekuna usamodzielnienia na przejście na kontynuację nauki

plik w formacie PDF

Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia

plik w formacie PDFOcena końcowa procesu usamodzielnienia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status